HSE و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد( The Yazd Occupational Safety and Health&HSE)

 

قارچ ها اوکاریوت (یاخته های با هسته مشخص دارند و مواد وراثتی سلول به وسیله یک پوشش مخصوص محصور می شود، که غشای هسته ای نامیده می شود)، هتروتروف، غیر فتوسنتتیک و همانند باکتری ها کیموهتروتروف هستند که در دسته گیاهان قرار می گیرند. این ارگانیسم ها در شرایط هوازی رشد نموده (هر چند برخی قارچها مثل مخمرها می توانند تحت شرایط بی هوازی اختیاری رشد نمایند) و انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون مواد آلی تأمین می کنند، به طور مشخص در تجزیه مواد و چرخه مواد غذایی شرکت می کنند، جزء تجزیه کننده های اصلی قسمت های سخت گیاهان هستند که  نمی توانند به وسیله اکثر حیوانات هضم شوند. آن ها با استفاده از آنزیم های خارج یاخته ای، همچون سلولاز و پکتیناز، گیاهان را تجزیه می کنند. تولید مثل آن ها به صورت جنسی یا غیر جنسی با تشکیل اسپور، جوانه زدن و تقسیم سلولی می باشد، نیاز های متابولیکی آن ها شبیه باکتریها می باشد، ولی نیتروژن کمتری نیاز داشته و قادرند در مقادیر PH پایین رشد داشته باشند. توانایی قارچها در زنده ماندن در PH پایین و در شرایط کمبود نیتروژن، یک پارامتر مهم در تصفیه بیولوژیکی بعضی فاضلابهای صنعتی و همچنین در کمپوست کردن مواد آلی جامد می باشد. یکی از مهمترین قارچهای غالب در صافیهای چکنده، قارچهای رشته ای هستند که در لجن فعال نیز دیده می شوند. این قارچها در ایجاد پدیده حجیم شدن لجن، در زلال سازهای نهایی نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به اینکه قارچها در فاضلابهای با PH پایین و حاوی کربوهیدراتها رشد زیادی دارند، برای کنترل آنها می توان از یک قلیا برای بالا بردن PH (مثل آمونیوم نیتروژن) در این نوع فاضلابها استفاده کرد. قارچها به سه دسته مخمرها و کپک ها و شبه مخمرها تقسیم می شوند.

مخمرها، قارچهای فاقد رشته هستند و به همین دلیل تک سلولی می باشند و به وسیله جوانه زدن تکثیر می یابند، به این ترتیب که برآمدگی کوچکی تشکیل شده و با بزرگ شدن تدریجی، تقسیم هسته و انتقال یک هسته به داخل جوانه و نهایتاً تشکیل دیواره جانبی بین دو سلول، جدا شدن فیزیکی انجام می گیرد و دو سلول تشکیل می شود.

مخمرها در کارخانجات تخمیر صنعتی، نانوایی ها، کارخانجات تقطیر و آبجوسازی بکار می روند. این ارگانیسم ها تحت شرایط بی هوازی، قند را متابولیزه کرده، تولید الکل و به میزان کمی تولید سلول جدید می کنند. تحت شرایط هوازی تولید سلول جدید بیشتر بوده و الکل تولید نمی شود. کلنی مخمرها خامه ای و یا بلغمی با قوام بسیار نرم است.

کپک ها، قارچهای رشته ای هستند که از نظر ساختمان و رشدشان مشابه گیاهان عالی می باشند. آنها غیرفتوسنتتیک، چندسلولی، هتروتروف و هوازی هستند. کپک ها، تولید واحد های میکروسکوپی به نام هایفا می کنند که با تجمع آنها، جرم رشته ای تشکیل می گردد که به آن مسیلیوم گفته می شود. قارچ های بزرگ چند یاخته، ماشروم نامیده می شوند که مانند گیاهان به نظر می آیند.

در مهندسی بهسازی عنوان کپک و قارچ یکی است. بهترین رشد کپک ها درمحیط اسیدی با غلظت بالای قند می باشد. رشد غالباً روی سطح خارجی میوه های فاسد شده مشاهده می شود. کلنی های ایجاد شده توسط کپک ها به رنگ های مختلف سفید، آبی، سبز، خاکستری و بنفش می باشد. کلنی ممکن است به صورت برجسته یا فرورفته، چین دار یا مسطح، خامه ای با قوام بسیار محکم باشند. در پاره ای از موارد کلنی ها به صورت کرکی شکل یا پنبه ای می باشند.

شبه مخمرها، سلولهای کروی هستند و پس از رشد، با اتصال بسیار سست به سلول مادر متصل می شوند و در اثر پیدایش جوانه های بعدی زنجیره طولانی تشکیل می گردد. به همین خاطر به آنها مخمرهای دارای مسیلیوم کاذب، گفته می شود.

قارچها ممکن است حالت دو شکلی (دی مرفیک) داشته باشند. این نوع قارچ ها، به یکی از دو حالت مخمر و کپک دیده می شوند و برحسب شرایط نگهداری از حالتی به حالت دیگر درمی آیند. این نوع قارچ ها در 35 درجه سانتی گراد، حالت کپک و زندگی گندرویی و در 37 درجه سانتی گراد حالت مخمری و بیماریزایی دارند. از این نوع قارچ ها می توان به قارچ های اسپور وتریکوز، هیستوپلاسموز، بلاستومایکوز و کوکسیدیوایدومایکوز اشاره کرد.

قارچها از جمله اجزاء مهم میکروفلور خاک بوده و تعداد زیادی از گونه های قارچی، پاتوژن گیاهان بوده و موجب آسیبهای جدی به محصولات کشاورزی می گردند. گونه های معدودی برای انسان بیماریزا بوده و موجب بیماریهای قارچی (میکوزها) می شوند. در کمپوست و برخی فرآیندهای خاص مانند دیسک های بیولوژیکی دوار (RBC) دارای اهمیت اند. زمانیکه به صورت قطعات بزرگ جرم بیولوژیکی (بیومس) از دیسکها جدا می شوند، ته نشینی آنها به سادگی صورت می گیرد. در فرآیندهای رشد معلق، نظیر لجن فعال، وجود قارچها مطلوب است، زیرا حضور آنها باعث ته نشین شدن مناسب لجن های تولیدی می شود.

قارچها شاخص های مفیدی برای تشخیص آلودگی هستند، زیرا ظاهر شدن آنها همراه با وجود مواد آلی می باشد (آلودگی های کارخانه های کاغذ سازی وخمیر کاغذ)، سایر گونه های آنها درآبهای گرمتر زیست می کنند  که به عنوان شاخص میزان آلودگی گرمایی شناخته می شوند.

تولید مثل قارچ ها

تولید مثل قارچها به طریقه جنسی و غیر جنسی می باشد. اغلب قارچها به هر دو طریق تکثیر

می یابند.

تکثیر غیرجنسی

این نوع تکثیر با تولید اسپور، جوانه زدن، یا قطعه قطعه شدن صورت می گیرد. تولید اسپورهای غیرجنسی روش عمده تکثیر آنهاست.

تکثیر غیر جنسی از طریق اسپور

مراحل تکثیر از طریق اسپور عبارتست از:

1- در انتهای هیف ها کنیدیوسپورها ساخته می شود. (پنی سیلیوم، آسپرژیلوس)

2- اگر کنیدیوسپورها در داخل محفظه ای به نام اسپورانژیوم بوجود آید، آنها را اسپورانژیوسپور گویند. (موکور، ریزوپوس)

3- در قارچهای پست، اسپورانژیوسپورها اکثراً به وسیله تاژکها حرکت می کنند و در این حالت به آنها زئو    می گویند.

4- تاژکها در همه اوکاریوتیک ها یکی است و از دانه بلفاروپلاست که در سیتوپلاسم قرار دارد، خارج می شود. یازده رشته بسیار باریک موازی تشکیل شده که 9 رشته در بخش محیطی و دو رشته در مرکز قرار گرفته اند.

تکثیر غیر جنسی توسط جوانه زدن

مراحل تکثیر غیرجنسی به صورت زیر است:

1- ابتدا در روی سلول مادر، برجستگی ظاهر می شود.

2- مقداری از هسته سلول مادر وارد آن می گردد.

3- این برجستگی سرانجام به صورت جوانه درمی آید.

تکثیر غیرجنسی توسط قطعه قطعه شدن

مراحل این نوع تکثیر به ترتیب زیر است:

1- هیف قطعه قطعه می شود و آرتروسپور را به وجود می آورد (به عنوان مثال تکثیر در کپک شیر به نام آندومیسس لاکتوز)

2- در پاره ای از قارچها این سلول ها را دیواره ضخیمی احاطه می کند که آن را کلامیدوسپور می نامند. (مانند فوزاریوم)

تولید مثل جنسی

در این نوع تولید مثل:

1- مانند سایر اوکاریوتیک ها، دو هسته با هم ملحق می شوند.

2- سه مرحله دارد:

الف- پلاسموگامی: در آن پروتوپلاسم سلول نر و ماده با یکدیگر مخلوط شده، پروتوپلاسم واحدی تشکیل می دهند. سلول حاصل محتوی دو هسته است. این هسته ها لازم نیست فوراً ترکیب شوند، بلکه تا هنگام تقسیم سلولی به صورت دی کاریوتیک باقی می مانند. هسته های مزبور به طور همزمان تقسیم می شوند.

ب- کاریوگامی: لقاح بر اثر آمیزش دو هسته هاپلوئید (n کروموزومی) صورت می گیرد و سلول تخم که هسته آن دیپلوئید است (n2 کروموزومی) به وجود می آید.

ج- سلولی که در مرحله کاریوگامی تشکیل می گردد، به روش میوز که با کاهش کروموزومی همراه است، تقسیم می شود و سلول های اصلی با هسته هاپلوئید (n کروموزومی) به وجود

 می آیند.

3- در قارچهای پست، تولید مثل جنسی با ساخته شدن سلولهای جنسی یا گامت ها همراه است. اگر گامت های نر و ماده از لحاظ شکل ظاهر مشابه باشد، ایزوگامت و اگر شکل آنها متفاوت باشد، گامتانژها را می سازند. گامتانژ نر، آنتریدیوم و ماده، اگونیوم نامیده می شود.

در قارچهای پست به ویژه آبزی هردو گامت متحرک هستند (پلانوگامت ها) و در قارچهای عالی فقط گامت نر متحرک است. انواع پست آبزی، اسپورها و گامت های متحرک تولید می کنند. از میان آنها می توان به کیتریدیومیست ها که آبزی هستند و دیواره سلولی آنها از کیتین تشکیل شده است، اشاره کرد. این نوع قارچها انگل پلانکتون و گیاهان آبزی هستند.

طبقه بندی قارچ ها

نامگذاری قارچها بر مبنای دو جزء است. هر نمونه با یک اسم جنس و یک اسم گونه نامیده

می شود. به عنوان مثال آسپرژیلوس نیژر.

قارچها از سه شاخه تشکیل شده اند:

1- قارچهای حقیقی

2- باکتریها و آکتینومسیتها

3- کپک های لغزنده و لزج

1- قارچهای حقیقی

اعضای این شاخه به طور کلی از رشته های لوله ای با دیواره های سلولی تشکیل شده اند. این شاخه به چهار رده زیر تقسیم می شود.

الف- فایکومیست ها:

فایکومیست ها بعنوان کپکهای آب شهرت داشته و در سطحگیاهان و حیوانات موجود در محیطهای آبی وجود دارند. این دسته اغلب مسیلیوم منشعب و پهن بدون تیغه میانی و اسپورانژیوم هایی به اشکال مختلف و اسپورانژیوسپور متحرک و غیرمتحرک ایجاد می کنند. ابتدایی ترین فایکومیست ها تک سلولی هستند و هرگز مسیلیوم ایجاد نمی کنند. تکثیر جنسی این دسته به وسیله اووسپور و زیگسپور و تکثیر غیرجنسی آنها توسط اسپورانژیوسپور می باشد.

فایکومیست های خشکی زی همچون کپک معمولی نان (ریزوپوس) نیز وجود دارند که به صورت غیرجنسی و جنسی تولید مثل می نمایند.

ب- آسکومیست ها:

این دسته دارای هیفهای تیغه دار هستند. تولید مثل آنها به وسیله اسپورهای جنسی (آسکوسپور) که در درون کیسه ای موسوم به آسک (هشت عدد یا بیشتر آسکوسپور در یک آسک) قرار دارند، و یا به وسیله اسپورهای غیر جنسی (کونیدیا) که اغلب پیگماندار می باشند، انجام می پذیرد. نوروسپورا کراسا نمونه ای از آسکومیست ها است. اغلب مخمرها (مثل ساکارومیسسس سرویسیه یا مخمر نانوا) در زمره آسکومیست ها طبقه بندی می گردند. آنها سلولهای نسبتاً بزرگی تشکیل می دهند که به صورت غیر جنسی با جوانه زدن یا فیسون و به صورت جنسی با کونژوگاسیون و اسپورولاسیون تولید مثل مینمایند. بعضی از این ارگانیسمها (کاندیدا آلبیکنس) برای انسان بیماریزا می باشند. مخمرها به ویژه جنس ساکارومیسس از میکروارگانیسمهای صنعتی مهم می باشند که در تهیه نان، شراب و آبجو دخالت دارند.

ج- بازیدیو میست ها:

قارچهای هستند که میسلیوم آنها پهن با تیغه میانی و به شکل صفحات گوشتی می باشد که برخی از آنها خوراکی و برخی دیگر سمی و خطرناک هستند.

تکثیر جنسی آنها به وسیله بازیدیوسپور انجام می گیرد. برخلاف سایر قارچها که اسپور آنها در داخل دستگاه--- تشکیل می شود، بازیدیومیست ها در سطح خارجی خود  در اندامی بنام بازیدیوم (که حاوی 4 بازیدیوسپور است) اسپور را به وجود می آورند.

بعضی بازیدیومیست ها مثل قارچهای پوسیدگی چوب، نقش مهمی در تجزیه سلولز و لیگنین ایفا می نمایند. قارچهای گوشتی معمولی (مثل آگاریوس) به این گروه تعلق دارند. متأسفانه برخی از آنها (مثل آمانیتا) بسیار سمی می باشند.

د- دوتریومیست ها یا قارچهای ناقص:

اکثر قارچهای بیماریزا در این رده قرار دارند که به اشکال مخمری و رشته ای دیده می شوند. اشکال مخمری --- عمل جوانه زدن تکثیر می یابند و در آنها تکثیر جنسی وجود ندارد. در اشکال رشته ای میسلیوم ها دارای جدار--- منشعب و پهن بوده و کنیدیاها در داخل پیکنیدیا یا انواع مختلف کونیدیوفورها تشکیل می گردند، تکثیر جنسی در آنها وجود ندارد و یا به ندرت دیده

 می شود.

اغلب  قارچهای فاضلاب در این گروه قرار دارند. البته این اصطلاح صحیح نیست، زیرا باکتریهای رشته ای نظیر --- و بعضی پروتوزئرها نظیر کارشه زیوم جزء آنها هستند. این ارگانیسمها در یک توده قارچی در فاضلاب دیده شده اند. این قارچها کاملاً فاقد مرحله جنسی نیستند و مانند بازیدیومیست ها و آسکومیست ها تولید مثل شبه جنسی در آنها به اثبات رسیده است.

بعضی از آنها (مثل پنی سیلیوم) برای تولید صنعتی آنتی بیوتیک های مهم بکار می روند. این قارچها موجب بیماریهای گیاهی شده و بعضی نیز مسئول بیماریهای قارچی در حیوانات و انسان (مثل بیماری پای ورزشکار) می باشند.

مخمرها یا قارچهایی که با جوانه زدن تکثیر می یابند، جزء پروتوآسکومسیت ها به شمار می آیند و یک سری از ---- دسته قارچهای ناقص قرار دارند (مانند کاندیدا). مخمرها دارای دو خانواده آندومیستاسه و ساکارومیستاسه --- مخمرهای حقیقی یا ساکارومیستاسه، فاقد میسلیوم کاذب

می باشند. (گاهی جوانه ها در مخمرها از هم جدا نمی شوند، در این صورت تشکییل میسلیوم کاذب را می دهند). از بین مخمرها می توان به رودوتورولا، تریکوسپوریوم، کاندیدا و مایستوما اشاره کرد.

2- شاخه باکتری و آکتینومیست ها (اسکایزومای کوفایتا)

این شاخه شامل رده اسکایزومسیت ها می باشند. این رده شامل چهار راسته یوباکتریال ها، کلامیدوباکتریال ها، اسپیروکتال ها و اکتینومایستال ها است. رسته مهم این راسته ها، اکتینومایستالهاست که شامل دو خانواده می باشد.

الف- خانواده میکوباکتریاسه که دارای میسلیوم های ناقص یا فاقد میسلیوم می باشد.

ب- خانواده آکتینومیستاسه، میسلیوم های آنها باریک و ظریف به قطر یک یا کمتر از یک میکرون بوده و بوسیله خرد شدن (به عناصر باسیلی و کوکسی شکل) تکثیر می یابند.

اکثر آنها هوازی بوده و فقط یک گونه از اکتینومیس ها غیرهوازی است. این خانواده شامل سه جنس استرپتومایسس ها (میسلیوم زیاد خرد شده)، نوکاردیا (میسلیوم های کمتر خرد شده) و اکتینومیسس ها می باشد.   

اکتینومسیت ها به سه دلیل دارای اهمیت هستند:

1- بعضی از آنها برای انسان، حیوانات و گیاهان بیماریزا هستند. مثل نوکاردیا و مایستونا.

2- تعدادی از آنتی بیوتیک ها توسط آنها ساخته می شود. (مثل استرپتومایسین)

3- بسیاری از آنها برای تهیه ویتامین و مواد آلی استفاده می شوند.

3- شاخه میگزومایکوفایتا (کپک های لزج)

این قارچ را در نقاط سایه و مرطوب جنگلها، چوبهای پوسیده، برگهای فاسد شده و بقایای مواد آلی که رطوبت کافی دارند و نیز بعضی از گونه ها را در روی گیاهان زینتی و چمنهای سبز

می توان یافت. رطوبت و حرارت محیط از عوامل مهم در رشد و نمو و پخش گونه های مختلف است.

اندام رویشی این قارچ از توده سیتوپلاسمی حاوی تعداد زیادی هسته، که به طور پراکنده در داخل آن قرار دارند، تشکیل شده است. این ارگانیسم ها فاقد غشاء سلولی هستند. اندام زایشی آنها همان اسپورها هستند که در داخل دستگاه زایشی به نام اسپورانژیوم به وجود می آیند.

شناسایی قارچ ها

شناسایی قارچها از روی شکل کلنی، طریقه تقسیم و مورفولوژی آنها صورت می گیرد، در حالی که مخمرها از روی خواص فیزیولوژیکی مشخص می گردند.

در شمارش قارچها از روشهای مختلفی استفاده می شود:

روش Pour plate :

نمونه ها باید با روش مناسب و استریل جمع آوری و حداکثر تا 24 ساعت آزمایش شوند. برای شمارش از محیط کشت نئوپپتون گلوکز روزبنگال اورئومایسین آگار استفاده می شود. برای آسپرژیلوس و یا پنی سیلیوم از زاپک آگار و برای مخمرها از محیط دیامال آگار استفاده می گردد. آزمایش شامل چهار مرحله، آماده کردن و رقیق سازی، کشت، انکوباسیون و نهایتاً شمارش  شناسایی مستقیم قارچها براساس مورفولوژی کلنی ها می باشد.

روش Plat : محیط کشت مصرفی برای شمارش قارچهای آبهای آلوده، عبارتند از: اورئومایسین روزبنگال گلوکز پپتون آگار (ARGPA) و استرپتومایسین ترامایسین مالت اکستراکت آگار(STMEA). روش کار به صورت آماده سازی و رقیق کردن، کشت، انکوباسیون و شمارش می باشد.

روش صافی غشایی: در این روش نیز با فیلتر کردن نمونه مناسب و انکوباسیون با استفاده از لوپ، شمارش انجام می شود.

قارچ های بیماریزا

قارچها که به وسعت در طبیعت یافت می شوند، ایجاد بیماریهای بسیار در انسان می کنند، از جمله بیماریهای قارچی سطحی جلدی، زیر جلدی، منتشر و ... نقش دارند که ناشی از تجمع و کلنیزه شدن قارچها می باشد.

بیماریهای قارچی سطحی:

عوامل این بیماریها، طبقه شاخی پوست و یا کوتیکول های خارج از فولیکول موی انسان را مورد حمله قرار می دهند و آسیب خاصی ایجاد نمی کنند. در این مورد می توان به بیماریهای کچلی سیاه، پیداری سفید و سیاه، اتومایکوزیس یا عفونت قارچی گوش خارجی و پی تی ریازیس اشاره کرد.

بیماریهای قارچی جلدی:

به صورت های درماتوفیتوزیس و درماتومایکوزیس وجود دارند.  درماتوفیتوزیس توسط جنس های مختلف درماتوفیتها از جمله، تریکوفیتون، میکروسپوریوم و اپیدرموفیتون ایجاد می شود و در قسمتهای کراتین ناخن، مو و طبقه شاخی پوست به وجود می آید. درماتومایکوزیس، عفونت هایی است که توسط هندرسونولاتوزولوئیده و سیتاپیدیوم هیالینوم ایجاد می شود و توسط قارچهایی غیر از درماتوفیتها ایجاد می شوند.

بیماریهای قارچی زیرجلدی:

عموماً از طریق ورود قارچبه داخل پوست ایجاد می شود و به تدریج به بافتهای اطراف انتشار

می یابد. در این دسته می توان به بیماریهای مایستوما (مادورافوت)، لوبومیکوزیس (عفونت موضعی و مزمن ناحیه زیرین اپیدرم)، رینوسپوریدیوزیس (بیماری غشای مخاطی)، اسپوروتریکوزیس یا بیماری گل فروشان (ناشی از تلقیح قارچ در زیر جلد) و کرومومایکوزیس (بیماری زیرجلدی مزمن) می توان اشاره کرد.

بیماریهای قارچی احشایی یا سیستمیک:

دو گروه قارچهای پاتوژن و فرصت طلب می توانند این بیماریها را ایجاد کنند. قارچهای هیستوپلاسما، بلاستومایسس، کوکسیدیوئیدس و ... به عنوان پاتوژن واقعی و قارچهای آسپرژیلوس، کاندیدا، رایزوپوس و کریپتوکوکوس به عنوان فرصت طلب در این بیماریها نقش دارند

قارچ ها در لجن فعال

لجن فعال معمولاً رشد قارچها را حمایت نمی کند، هرچند بعضی رشته های قارچی گهگاه در فلوک های لجن فعال مشاهده می شوند. قارچها ممکن است تحت شرایط خاص PH پایین، سمیت و مواد زائد دچار فقر نیتروژن، به وفور رشد نمایند. جنس های قارچی غالب یافت شده در لجن فعال، عبارتند از: ژئوتریکوم، پنی سیلیوم، سفالوسپوریوم، کلادوسپوریوم و آلترناریا. بالکینگ لجن فعال ممکن است ناشی از رشد فراوان قارچ ژئوتریکوم کاندیدوم باشد که این به علت PH پایین ناشی از مواد زائد اسیدی می باشد.

قارچ ها در صافی چکنده

قارچها نیز در ارتباط با تثبیت مواد زائد، فعال می باشند. اما آنها در شرایط PH پایین غالب

می باشند و این وضعیتی است که با ورود بعضی مواد زائد صنعتی اسیدی می تواند پدید آید. بعضی از قارچهایی که در صافی های چکنده یافت می شود عبارت است از: فوزاریوم، پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، موکور، ژئوتریکوم و مخمرها. رشد هیف های قارچها برای انتقال اکسیژن به

عمق های پایین تر بیوفیلم مفید است.

حذف فلزات به وسیله میکروارگانیسم های فاضلاب

فرآیندهای انحصاری در ارتباط با باکتریها، قارچها و جلبکهای بی حرکت شده، جهت حذف فلزات سنگین از فاضلاب توسعه یافته اند. یک محصول انحصاری موسوم به آلگا سورب، متشکل از سلول های جلبکی چسبیده به یک ماده پلیمری ژل سیلیکا بوده و می تواند فلزات سنگین از جمله اورانیوم را حذف نماید. رشته های قارچها (مثلاً آسپرژیلوس و پنی سیلیوم) نیز به منظور حذف فلزات از فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته اند، و لذا ممکن است جانشین خوبی برای سمیت زدایی پساب باشند. رشته های قارچی زائد حاصله از واحدهای تخمیر صنعتی (آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم چریزوژنوم، کلاویسپس پاسپالی) به صورت موفقیت آمیزی جهت جذب بیولوژیکی یونهای روی استفاده شده اند. فلزات از طریق جذب شدن به سطح قارچها و یا بوسیله جذب داخل سلولی وابسته به انرژی که بسیار کندتر انجام می شود، از محلول ها حذف

می شوند. مطالعات ستون جذب بیولوژیک نشان داده است که آسپرژیلوس اوریزه بی حرکت شده، کادمیوم را به طور مؤثری از محلول حذف می کند. نشان داده شده است که تیمار توده زنده قارچها یا مواد دترجنت،به طور قابل ملاحظه ای حذف فلزات را بهبود می بخشد. به نظر می رسد که کادمیوم به توده زنده قارچی جذب می شود، اما جذب فعال این فلز به وسیله قارچ، قابل ملاحظه به نظر می رسد، بنابراین به نظر نمی رسد که حذف فلزات توسط قارچها با فرآیند متابولیک مرتبط باشد.

حذف آلاینده های سمی توسط فرآیندهای بیولوژیک هوازی

گونه های Phanerochaete که نوعی قارچ از گروه Wight- rot است، قادر به تجزیه پنتاکلروفنل و نیز سایر گزنوبیوتیک ها همچون بی فنیل های پلی کلرینه، آنیلین های کلرینه، هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک، دی اکسین ها، دی بنزوفوران های پلی کلرینه، آفت کشها (مثلاً کلردان، لیندان، توکسافن) یا مونیتون ها (نظیر تری نیترو تولوئن) می باشند.

مشکلات بیولوژیکی مربوط به تصفیه و توزیع آب

قارچها اغلب از سیستم های توزیع آب جدا می شوند. قارچهای رشته ای در مقادیر تا تقریباً cfu100 در ml100 آب آشامیدنی یافت می شوند، در حالیکه تعداد سلول های مخمری ممکن است به تعداد تا 1000 در ml100 باشند. تقریباً 50% نمونه های آب زیرزمینی یا سطحی کلرزنی شده حاوی قارچ می باشند. قارچهای رشته ای اغلب ایزوله ها را تشکیل می دهند ( 89% )، در حالیکه مخمرها تنها 11% قارچهای جدا شده را شامل می شوند. جنس های همچون پنی سیلیوم، ورتیسیلیوم، فوزاریوم، آلترناریا، تریکودرما، سفالوسپوریوم، آسپرژیلوس، کلادوسپوریوم، موکور، اپی کوکوم، فیالوفورا، رودوتورلا، به علت توانایی شان در تحمل کلرزنی و رشد در سطح مخازن آب آشامیدنی و لوله های توزیع، در آبهای آشامیدنی وجود دارند.

فرآیندهای تصفیه آب قادرند تا 2 لگاریتم از تعداد قارچها را حذف نمایند. اما به نظر می رسد این میکروارگانیسم ها در مقایسه با باکتریهای کلیفرم، مقاومت بیشتری نسبت به کلر و ازن دارند.

تقریباً 50%  نمونه های آب قابل شرب گرفته شده از سیستم های توزیع کوچک آب شهری، دارای 6-1 عنصر قارچی در ml50 آب بوده است. جنس هایغالب یافته شده عبارت بود از: آسپرژیلوس، آلترناریا، کلادوسپوریوم و پنی سیلیوم. قارچها موجب مشکلات زیر در سیستم توزیع آب

می شوند:

1- آنها موجب مصرف کلر شده و ممکن است پاتوژن های باکتریایی را از غیر فعال شدن توسط کلرزنی محافظت نمایند.

2- آنها ممکن است بعضی از ترکیبات اتصال دهنده مورد استفاده در سیستم های توزیع را تجزیه نمایند.

3- بعضی از آنها، مواد هیومیک مانند تشکیل می دهند که ممکن است بعنوان پیش علامت های تری هالومتان ها عمل نمایند.

4- قارچها ممکن است موجب مشکلات بو و مزه آب شوند.

5- بعضی قارچها ممکن است بیماریزا باشند، (مثل آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس فلاووس) و برخی ممکن است موجب واکنش های آلرژیک در افراد حساس شوند. اهمیت بهداشت عمومی وجود قارچها در آب، عملا ًمعلوم نشده است.   

 

 

 

 

 

           

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 18:27  توسط مهرزاد ابراهیم زاده | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مهرزاد ابراهیم زاده هستم عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس ، مشاور ، ممیز و سرممیز سیستم های مختلفIMS,5S ,ISO9000,OHSAS 18000, ISO14000, HSE-MS در صنایع و پروژه های مختلف نفت و گاز از طرف گروه بین المللی CCPL Norway. این وبلاگ جهت آشنایی دانشجویان و مهندسان بهداشت حرفه ای با مباحث روز رشته تهیه وتنظیم شده است و امیدواریم که مشکلات عزیزان فعال در این رشته را تا حدودی برطرف سازد .
به دلیل سوء استفاده کپی برداران در وبلاگ کپی برداری ممنوع می باشد لذا در صورت درخواست هر کدام از مطالب با ارسال پیام به مدیر وبلاگ مطالب به ایمیل شما ارسال
می شود.
با عضویت در خبرنامه وبلاگ از مزایای ویژه مانند: دریافت رایگان وسریع مطالب-آگاهی از جدیدترین اخبار بهداشت حرفه ای و .... بهرمند خواهید شد.

مدیر وبلاگ:مهرزاد ابراهیم زاده

شماره های تماس:
09135201302


emhrzad@yahoo.com
mehrzad2012@live.com

نظر یادتون نره !

پیوندهای روزانه
The Yazd-Iran Occupational Safety and Health Blog
وبلاگ بهداشت محیط یزد
پوسترهای ایمنی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کلیات بهداشت حرفه ای
عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
ارگونومی
سم شناسی
بیماری های ناشی از کار (طب کار)
ایمنی (برق - داربست....
فصلنامه علمی تخصصی طب کار
مقالات بهداشت حرفه ای
The Yazd-Iran Occupational Safety and Health Blog
جزوه بیوشیمی عمومی موسسه دکتر خلیلی
جزوه آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
تازه های کتاب بهداشت حرفه ای
وبلاگ بهداشت محیط یزد
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
MSDS مواد
MSDS تمام مواد
پاورپوینت(ایمنی-بیماریهای ناشی از کار-سم شناسیو...
همایش های مربوط به (بهداشت حرفه ای و HSE ,...
پوسترهای ایمنی
بیماریهای ناشی از کار
HSE و مطالب مختلف راجع به آن
پیوندها
ILO
yahoo
google
ACGIH
NIOSH
OSHA
msn
وبسایت مجله علمی پژوهشی تخصصی طب کار
بهداشت حرفه ای البرز
بهداشت حرفه ای ساوه
مهندس مهران قلعه نوعی
بهداشت حرفه ای تهران(رسول توکلی)
مطالبی در مورد HSE
آقای دکتر تیمور اللهیاری
بهداشت حرفه ای زنجان
ایمنی و بهداشت حرفه ای IOHAS
سایت موژ(درباره بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای وایمنی صنعتی)
آموزشی NIOSH و OSHA
ایمنی و بهداشت حرفه ای SKLF
HSE , HSE (هوبان)
ایمنی و بهداشت حرفه ای مشهد
مهندسی بهداشت حرفه ای خانم چاپانی
ايمني صنعتی وبهداشت حرفه ای-OHSAS
بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی شبستر
سایت موژ
عادل شکری
خلیل کریمی
سايت H.S.E – مهندس احمدوند
انجمن علمي ايمني صنعتي(ISA)
جستوجوگر MSDS
دانلود پروژه های بهداشت حرفه ای
پیشگیری از حوادث ناشی از کار(محمد زنگنه)
بهداشت حرفه ای کاشان-مشهد
بهداشت حرفه ای و سلامت کارگر
وبلاگ خانم مهندس رحيمي نژاد
مهندس رادفر
ايمني و بهداشت ماهشهر
ایمنی و بهداشت صنعتی
بهداشت حرفه ای ابهر
بهداشت حرفه ای
وبلاگ دانشجویان داروسازی شیراز
بهداشت محیط دانشگاه تهران و ایران
ایمنی و بهداشت حرفه ای آمل
بهداشت حرفه اي سبزوار
انجمن بهداشت و ایمنی شغلی کردکوی
بهداشت محیط
سايت ايمني
بهداشت حرفه ای نوین(حمید ابراهیمی)
کمیته بین المللی کنترل عفونت
بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی
مدیریت بهداشت ؛ ایمنی و محیط زیست آبادان
وبسایت SKLF
بهداشت ﺣﺮﻓﻪ ای و اﯾﻤﻨﯽ
به وبلاگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست زاگرس
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Display Pagerank

Powered by WebGozar