HSE و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد( The Yazd Occupational Safety and Health&HSE)

موضوع : محاسبه ضریب ثابت چزی (C)

 

 

 

 

 

 


وسایل مورد نیاز:

1-    کرنومتر

2-    خط کش

تئوری آزمایش :

در شرایطی که جریان یکنواخت در یک کانال رخ می دهد که عمق جریان در طول کانال ثابت بماند. این حالت در عمل کمتر رخ می دهد ، بنابراین بررسی شرایط جریان یکنواخت در هیدورلیک کانال ها اهمیت زیادی دارد جریان زمانی یکنواخت است که مقاومت اصطکاکی بستر با نیروی ثقل در جهت جریان برابر باشد. بنابراین از شتاب گیری جریان جلوگیری و عمق جریان ثابت می ماند. با چنین شرایطی در آزمایشگاه ضرایب مقاومت جریان (ضریب چزی) را میتوان اندازه گیری کرد. از مهمترین روابط مربوط به محاسبات سرعت در جریان یکنواخت روابط چزی و مانینگ است . (1)

اگر جریانی یکنواخت باشد شیب خط انرژی برابر شیب طولی آبراهه خواهد بود.(2)

رابطه چزی بر اساس تساوی نیروی ثقل و اصطکاک بستر مطابق زیر است.

 

V= سرعت جریان

C= ضریب چزی

R= شعاع هیدرولیکی

S= شیب کانال

یعنی میتوان با اندازه گیری مقادیر مختلف شعاع هیدرولیکی در مقابل سرعت های متناسب جریان و رسم منحنی تغییرات سرعت در مقابل جذر شعاع هیدرولیکی برای شیب بستر ، ضریب چزی را تعیین کرد.(3)

ضریب چزی مانند ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در لوله ها به زبری بستر جدار آبراهه و عدد رینولدز (یعنی شرایط جریان) بستگی دارد. بعلاوه شکل مقطع عرضی می تواند در مقدار ضریب چزی اثر بگذارد ولی این اثر در مقابل دو اثر دیگر قابل اغماض است.

از سوی دیگر ضریب مزبور دارای بعد فیزیکی است و بنابراین مقدارش در دستگاه های آحاد مختلف است.

از رابطه های گوناگون مانند رابطه دارسی ویسباخ ، بازن و گانگیه کوتر نیز میتوان ضریب چزی را محاسبه کرد. با آنکه تجربیات و مشاهدات عدیده ، ثابت بودن C را رد می کرد اما عده ای از مهندسین استدلال می کردند که روی جدار کانال ها ورقه ای از آب قرار میگیرد که حرکت نمی کند و آب به جای آنکه روی سطح زبر جدار جریان یابد، روی قشر دیگری از آب حرکت می کند و زبری جدار عامل اصطکاک نیست و تاثیری در مقدار سرعت و بده جریان ندارد.

اکنون با کشف تئوری های جدید مکانیک سیالات روشن است که این استدلال تنها در جریان های ورقه ای صحت دارد و در جریان های درهم زبری جدار خود را نشان می دهد و عامل مهمی در تعیین مقدار سرعت و بده جریان است.

بعلت آنکه در طبیعت و درکانال های آبرسانی ، جریان ورقه ای نیست فرض ثابت بودن C منتفی گردید.

شرح آزمایش:

دستگاه کانال آب از یک کانال مستطیلی با طول و عرض و ارتفاع مشخصی که توسط پمپی با ظرفیت اسمی معلوم تغذیه می شود تشکیل شده است. عمق جریان توسط عمق سنج و دبی جریان به روش حجمی اندازه گیری میشود. میتوان کانال را برای شیب های مختلف تنظیم کرد. جهت این کار میتوان از مقیاسهای دایره ای و خطی استفاده کرد یا اینکه مقدار افت سطح آب ساکن در طول مشخصی از کانال را اندازه گیری و شیب آن را تنظیم کرد که روش دوم دقت بیشتری دارد که در اینجا ما از روش دوم استفاده کردیم ، به این صورت که برای تعیین شیب بستر کانال پمپ را روشن کرده و شیر کنترل را کامل باز میکنیم تا جریان حداکثر از کانال عبور نماید. دریچه تنظیم کشویی را بسته و کانال را تا نصف از آب پر می کنیم ، سپس شیر کنترل را بسته و پمپ را خاموش میکنیم . شیب کانال را زیاد کرده و عمق آب را در فاصله دو متر از یکدیگر اندازه گیری می کنیم بطوری که عمق پایین دست حدود یک سانتی متر از عمق بالادست بیشتر باشد. در اینصورت شیب بستر کانال از نسبت اختلاف عمق به فاصله بین دو نقطه اندازه گیری بدست می آوریم.

اکنون دریچه هیدرولیکی را باز می کنیم و پمپ را دوباره روشن می کنیم و شیر کنترل را تا آخر باز می کنیم. زمانی که عمق یکنواخت در کانال برقرار گشت و از یکنواختی جریان مطمئن شدیم ، شدت جریان و عمق آب را اندازه گیری نموده و در جدول ثبت می نماییم .

طریقه اندازه گیری شدت جریان به این صورت است که زمانی که از ثابت ماندن ارتفاع آب داخل کانال اطمینان حاصل کردیم فلکه شیر خروجی آب مخزن را بسته و توسط کرنومتر زمانی را که طول میکشد تا آب در داخل ستون آب به حجم مشخصی برسد را یادداشت می کنیم و از نسبت بین حجم آب و زمان، دبی را بدست می آوریم.

حال فلکه شیر خروجی آب مخزن را باز می کنیم ، شیر کنترل را کمی بسته و مجددا شدت جریان و عمق آب را اندازه میگیریم و این عمل را برای حداقل 6 دبی مختلف تکرار می نماییم.

نکته:

برای کار با کلیه دستگاه های هیدرولیکی ابتدا باید آنها را تراز کنیم و سپس کار با آنها را شروع کنیم.

 

منابع:

1-    آزمایشگاه سیالات و هیدورلیک- خورشیدی بهزاد- نورپردازان-زمستان 83

2-    هیدرولیک کانال های باز

3-    مکانیک سیالات و هیدرولیک-مدنی حسن- بهار 83

4-    هیدرولیک کانال ها مقصودی دانشگاه تهران- تابستان 81


روش آزمایش :

در این آزمایش اندازه ها و مقادیر زیر بدست آمد:

اختلاف ارتفاع میان دو کانال

                                                                  

طول کانال

                                       100×                               S=

 

سطح مقطع (A)

     

P= b + 2H

Q= A.V

 

 


  

 


H2=2cm              T2=12.2S                  A2=0.0018m2

P2=0.13m           R2=0.0138        Q2=0.819lit/s => 0.000819m3/s

                                                                  V= 0.4553m/s     C= 54.729

 

H3=1.6cm              T3=15.8S                  A3=0.00144m2

P3=0.122m            R3=0.0118           Q3=0.632lit/s => 0.000632m3/s

                                                                    V= 0.4395m/s     C= 57.21

 

H4=1.2cm              T4=39.7S                  A4=0.00108m2

P4=0.114m            R4=0.0094            Q4=0.251lit/s => 0.000251m3/s

                                                                      V= 0.233m/s     C= 33.88

 

H5=0.8cm              T5=88S                  A5=0.00072m2

P5=0.106m            R5=0.00679           Q5=0.1136lit/s => 0.000113m3/s

                                                                     V= 0. 157m/s     C= 27.08

 

H6=0.6cm              T6=138S                  A6=0.00054m2

P6=0.102m            R6=0.00529         Q6=0.072lit/s => 0.000072m3/s

                                                                      V= 0.134m/s     C= 26.08

 

 

C

R

V

A

H

(Cm)

Q

(m3/s)

 

T

(Sec)

Water

(kg)

60.85

0.015

0.5383

0.00216

2.4

0.001162

8.6

10

54.729

0.0138

0.4553

0.0018

2

0.000819

12.2

10

57.21

0.0118

0.4395

0.00144

1.6

0.000632

15.8

10

33.88

0.0094

0.233

0.00108

1.2

0.000251

39.7

10

27.08

0.00679

0.157

0.00072

0.8

0.000113

88

10

26.08

0.00529

0.134

0.00054

0.6

0.000072

138

10

 

تجزیه و تحلیل:

میانگین ضریب C بدست آمده در دستگاه کانال آب 43.3048 شده است که با کاهش سرعت در طول مسیر درنهایت منجربه اتلاف انرژی درطول کانال میشود.

نتیجه گیری:

ضریب چزی به زبری بستر جدار آبراهه و عدد رینولدز (یعنی شرایط جریان) بستگی دارد. بعلاوه شکل مقطع عرضی می تواند در مقدار ضریب چزی اثر بگذارد ولی این اثر در مقابل دو اثر دیگر قابل اغماض است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:37  توسط مهرزاد ابراهیم زاده | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مهرزاد ابراهیم زاده هستم عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس ، مشاور ، ممیز و سرممیز سیستم های مختلفIMS,5S ,ISO9000,OHSAS 18000, ISO14000, HSE-MS در صنایع و پروژه های مختلف نفت و گاز از طرف گروه بین المللی CCPL Norway. این وبلاگ جهت آشنایی دانشجویان و مهندسان بهداشت حرفه ای با مباحث روز رشته تهیه وتنظیم شده است و امیدواریم که مشکلات عزیزان فعال در این رشته را تا حدودی برطرف سازد .
به دلیل سوء استفاده کپی برداران در وبلاگ کپی برداری ممنوع می باشد لذا در صورت درخواست هر کدام از مطالب با ارسال پیام به مدیر وبلاگ مطالب به ایمیل شما ارسال
می شود.
با عضویت در خبرنامه وبلاگ از مزایای ویژه مانند: دریافت رایگان وسریع مطالب-آگاهی از جدیدترین اخبار بهداشت حرفه ای و .... بهرمند خواهید شد.

مدیر وبلاگ:مهرزاد ابراهیم زاده

شماره های تماس:
09135201302


emhrzad@yahoo.com
mehrzad2012@live.com

نظر یادتون نره !

پیوندهای روزانه
The Yazd-Iran Occupational Safety and Health Blog
وبلاگ بهداشت محیط یزد
پوسترهای ایمنی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کلیات بهداشت حرفه ای
عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
ارگونومی
سم شناسی
بیماری های ناشی از کار (طب کار)
ایمنی (برق - داربست....
فصلنامه علمی تخصصی طب کار
مقالات بهداشت حرفه ای
The Yazd-Iran Occupational Safety and Health Blog
جزوه بیوشیمی عمومی موسسه دکتر خلیلی
جزوه آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
تازه های کتاب بهداشت حرفه ای
وبلاگ بهداشت محیط یزد
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
MSDS مواد
MSDS تمام مواد
پاورپوینت(ایمنی-بیماریهای ناشی از کار-سم شناسیو...
همایش های مربوط به (بهداشت حرفه ای و HSE ,...
پوسترهای ایمنی
بیماریهای ناشی از کار
HSE و مطالب مختلف راجع به آن
پیوندها
ILO
yahoo
google
ACGIH
NIOSH
OSHA
msn
وبسایت مجله علمی پژوهشی تخصصی طب کار
بهداشت حرفه ای البرز
بهداشت حرفه ای ساوه
مهندس مهران قلعه نوعی
بهداشت حرفه ای تهران(رسول توکلی)
مطالبی در مورد HSE
آقای دکتر تیمور اللهیاری
بهداشت حرفه ای زنجان
ایمنی و بهداشت حرفه ای IOHAS
سایت موژ(درباره بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای وایمنی صنعتی)
آموزشی NIOSH و OSHA
ایمنی و بهداشت حرفه ای SKLF
HSE , HSE (هوبان)
ایمنی و بهداشت حرفه ای مشهد
مهندسی بهداشت حرفه ای خانم چاپانی
ايمني صنعتی وبهداشت حرفه ای-OHSAS
بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی شبستر
سایت موژ
عادل شکری
خلیل کریمی
سايت H.S.E – مهندس احمدوند
انجمن علمي ايمني صنعتي(ISA)
جستوجوگر MSDS
دانلود پروژه های بهداشت حرفه ای
پیشگیری از حوادث ناشی از کار(محمد زنگنه)
بهداشت حرفه ای کاشان-مشهد
بهداشت حرفه ای و سلامت کارگر
وبلاگ خانم مهندس رحيمي نژاد
مهندس رادفر
ايمني و بهداشت ماهشهر
ایمنی و بهداشت صنعتی
بهداشت حرفه ای ابهر
بهداشت حرفه ای
وبلاگ دانشجویان داروسازی شیراز
بهداشت محیط دانشگاه تهران و ایران
ایمنی و بهداشت حرفه ای آمل
بهداشت حرفه اي سبزوار
انجمن بهداشت و ایمنی شغلی کردکوی
بهداشت محیط
سايت ايمني
بهداشت حرفه ای نوین(حمید ابراهیمی)
کمیته بین المللی کنترل عفونت
بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی
مدیریت بهداشت ؛ ایمنی و محیط زیست آبادان
وبسایت SKLF
بهداشت ﺣﺮﻓﻪ ای و اﯾﻤﻨﯽ
به وبلاگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست زاگرس
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Display Pagerank

Powered by WebGozar